جزایر

درخلیج فارس جزایر بسیاری وجود دارد که امروز برخی از آنها متعلّق به ایران است. جزیره لارک و جزیره هرمز در نزدیکی تنگه هرمز هریک با وسعتی حدود 100 کیلومتر جزایر کوچکی هستند امّا موقع نظامی مهّمی دارند. در جزیره هرمز آثار و خرابه های تاریخی هست که بخشی از آن به زمان تسلّط پرتغالی ها بازمی گردد. حاکمیّت ایران برجزایر ابوموسی، تُنْبِ بزرگ و تُنْبِ کوچک در اوایل دهه 1970 تثبیت شد. تنب بزرگ 10.3 و تنب کوچک 2 کیلومترمربع مساحت دارند . نام هردو آن ها در بند ششم کتیبه ی بیستون به عنوان بخشی از استان پرسیس یا فارس آمده است. درتنب بزرگ معدن خاک سرخ وجود دارد. مردم محلی جزیره ی ابوموسی را گپ سبزو یعنی سبزه زار بزرگ می گویند. این جزیره با مساحت 12 کیلومترمربع موقعیت استاتژیک مهمی دارد. این سه جزیره اکنون مورد ادعای شیخ امارات متحده عربی است. اما تاکنون هیچ یک از مراجع بین المللی آن را مورد تأیید قرارنداده است. بیشتر جزایر ایران درخلیج فارس پیشینه ی تاریخی پرماجرائی دارند که با حوادث تاریخی بندرهای آن ناحیه، به ویژه بندر عباس و بندر بوشهر پیوند نزدیک دارد. جزایر متعلق به ایران در خلیج فارس عبارت اند از: جزیره ها ی هرمز، خارْک، قِشْم ، کیش، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی، لاوان و هنگام.